Algemene Voorwaarden Amsterdam Desk Company

Amsterdam Desk Company (hierna: Amsterdam Desk Company) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83362916 en is gevestigd aan Keizersgracht 520H (1017EK) te Amsterdam.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Diensten: De dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van gemeubileerde (flex)werkplekken en vergaderruimtes. Tevens biedt Verhuurder de mogelijkheid van Virtual office aan en aanvullende Diensten, waaronder een post scan service, een receptioniste service, een zakelijk ontvangstadres en afhankelijk van de reikwijdte van de overeenkomst een telefoon service met eigen nummer. De Diensten worden ter beschikking gesteld in de vorm van een pakket. Afhankelijk van het pakket kan Huurder een bepaald aantal uren gebruik maken van de (flex)werkplek en/of vergaderruimte.
 4. Gehuurde: het gehuurde betreft gemeubileerde (flex)werkplekken en vergaderruimte(n) alsmede het gebruik van de aanwezige gemeenschappelijke ruimte(n).
 5. Huurder: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
 6. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde, alsmede het leveren van aanvullende Diensten door Amsterdam Desk Company.
 7. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: Amsterdam Desk Company.
 8. Virtual office: De mogelijkheid om – onder bepaalde voorwaarden – een Huurder in te schrijven op het adres van Verhuurder. De Huurder in kwestie zal dan tevens gebruik kunnen maken van bepaalde Diensten die Verhuurder aanbiedt.
 9. Website: de Website van Amsterdam Desk Company waarop Huurder een reservering kan plaatsen voor het gebruik van de kantoorruimte en/of vergaderruimte.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Amsterdam Desk Company en iedere Overeenkomst tussen Amsterdam Desk Company en een Huurder.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Amsterdam Desk Company aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Amsterdam Desk Company zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Amsterdam Desk Company is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Amsterdam Desk Company gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Amsterdam Desk Company gedane Aanbod is vrijblijvend. Amsterdam Desk Company is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Amsterdam Desk Company het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor Amsterdam Desk Company gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Amsterdam Desk Company niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Amsterdam Desk Company zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van Amsterdam Desk Company heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Amsterdam Desk Company te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door het Gehuurde te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Amsterdam Desk Company gedaan worden via de website, in de ruimte van Amsterdam Desk Company en buiten de ruimte van Amsterdam Desk Company.
 3. Amsterdam Desk Company heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Amsterdam Desk Company, zal Amsterdam Desk Company de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Amsterdam Desk Company daaraan niet gebonden.
 6. Elke overeenkomst die met Amsterdam Desk Company wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan Amsterdam Desk Company wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Amsterdam Desk Company is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Huurder is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Amsterdam Desk Company is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals aangegeven in de Overeenkomst. Na het verstrijken van de in de Overeenkomst genoemde periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor een aansluitende periode van de initiële contracttermijn, tenzij één der partijen de Overeenkomst beëindigt door middel van opzegging met inachtneming van de opzeggingsformaliteiten.
 2. Zowel Huurder als Amsterdam Desk Company kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder en indien er een negatief resultaat naar voren komt uit het onderzoek op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Amsterdam Desk Company is onderworpen aan de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(wwft). In dit kader monitort Amsterdam Desk Company op een continue basis de inschrijving van cliënt in het handelsregister van de kamer van koophandel. De cliënt machtigt Amsterdam Desk Company om de post voor client van de kamer van koophandel te openen en in te zien met het doel om in haar administratie te registreren welke wijziging in de inschrijving van cliënt heeft plaatsgevonden.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover Amsterdam Desk Company ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand tegen het einde van deze kalendermaand.
 5. Amsterdam Desk Company kan de Overeenkomst met Huurder opzeggen met een opzegtermijn van een maand indien de huurovereenkomst tussen Amsterdam Desk Company en de eigenaar van het pand waarin de werkplekken en vergaderruimtes zich bevinden, wordt opgezegd. Indien partijen dit overeenkomen, kan een kortere opzegtermijn gehanteerd worden.
 6. Indien Amsterdam Desk Company de locatie verandert, vormt dit voor Huurder geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.
 7. Zowel Huurder als Amsterdam Desk Company kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Amsterdam Desk Company nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Amsterdam Desk Company dient Huurder zich te registreren via de Website van Amsterdam Desk Company.
 2. Huurder kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier geheel in te vullen en te verzenden.
 3. Huurder is gehouden het registratieformulier geheel naar waarheid in te vullen.
 4. Indien Huurder het formulier ingevuld heeft zal Amsterdam Desk Company Huurder op basis daarvan inloggegevens verschaffen die Huurder kan gebruiken om in te loggen op de Website.
 5. Het gebruik en eventueel misbruik van de inloggegevens door Huurder komt voor zijn eigen rekening en risico. Huurder dient is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens.
 6. Indien Huurder vermoed dat de inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden dient Huurder Amsterdam Desk Company hiervan op de hoogte stellen. Amsterdam Desk Company is bevoegd om in dit geval passende maatregelen te treffen.

 

Artikel 7 – Reservering vergaderruimte

 1. Huurder kan door middel van de Website een vergaderruimte reserveren.
 2. Amsterdam Desk Company zal de reservering per e-mail bevestigen.
 3. Indien Huurder de reservering 24 uur of minder voor de ingangsdatum annuleert, worden de gereserveerde uren in mindering gebracht bij Huurder.
 4. Indien reservering via de Website niet mogelijk is, omdat deze niet beschikbaar is, kan Huurder contact opnemen met Amsterdam Desk Company voor het plaatsen van een reservering.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Amsterdam Desk Company zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Amsterdam Desk Company de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Amsterdam Desk Company aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Amsterdam Desk Company heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. Indien er wijzigingen zijn in de (bedrijfs)gegevens van de Huurder, dient hij dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan Amsterdam Desk Company.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Amsterdam Desk Company aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Amsterdam Desk Company of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft Amsterdam Desk Company recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Amsterdam Desk Company het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 6. Amsterdam Desk Company kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.
 7. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Amsterdam Desk Company is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Amsterdam Desk Company bekend was.
 8. Huurder vrijwaart Amsterdam Desk Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.

 

Artikel 9 – Servicediensten (virtual office)

 1. Amsterdam Desk Company zal de Diensten gedurende kantoor openingstijden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, ter beschikking stellen. De additionele Diensten zijn 24 uur per dag toegankelijk.
 2. Er kunnen specifieke afspraken worden gemaakt omtrent het gebruik van de Diensten buiten kantooruren. Alle Diensten zullen worden geleverd tijdens kantoor uren van 09:00 uur tot 17:30. Indien Amsterdam Desk Company van oordeel is dat een verzoek voor een bepaalde Dienst bovenmatig is, behoudt Amsterdam Desk Company zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen bovenop de gebruikelijke tarieven van Amsterdam Desk Company, gebaseerd op de tijd die het leveren van de Dienst met zich heeft meegebracht.
 3. Er kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden voor het gebruik van de servicediensten.

 

Artikel 10 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

 1. Voor aanvang van de Overeenkomst zullen Huurder en Amsterdam Desk Company het Gehuurde bekijken. Huurder gaat ermee akkoord dat het Gehuurde in goede staat verkeert bij de aanvang van de Overeenkomst.
 2. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 3. Huurder is verplicht het Gehuurde te gebruiken voor kantoordoeleinden. Het is verboden om dieren in het Gehuurde te houden.
 4. Huurder heeft slechts toegang tot het Gehuurde tijdens kantooruren (09:00-17:30) van maandag tot en met vrijdag.
 5. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Amsterdam Desk Company (op)geleverde zaken.
 6. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van Amsterdam Desk Company heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 7. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 8. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.
 9. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Amsterdam Desk Company, de buren en de verdere omgeving.
 10. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde (meubilair, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen) geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Desk Company. Amsterdam Desk Company is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. Amsterdam Desk Company heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.
 11. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Amsterdam Desk Company anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 12. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan Amsterdam Desk Company en af te leveren conform de Overeenkomst.
 13. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Amsterdam Desk Company of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 14. Huurder is verplicht alle door Amsterdam Desk Company verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Amsterdam Desk Company niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.
 15. Amsterdam Desk Company is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Amsterdam Desk Company verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Amsterdam Desk Company voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 16. Amsterdam Desk Company kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Amsterdam Desk Company gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Amsterdam Desk Company.
 17. Het is Huurder niet toegestaan om (reclame) borden aan de deur van de ruimte te hangen, dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in het Gehuurde.
 18. De Huurder dient haar eigendommen, werknemers en eventuele derden die de Huurder bezoeken te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de duur van de overeenkomst.
 19. Huurder dient zich te houden aan de huisregels van Amsterdam Desk Company die van toepassing op zijn op het gebruik van het Gehuurde. Amsterdam Desk Company zal aan Huurder laten weten op welke manier de huisregels in te zien zijn.

 

Artikel 11 – Verplichtingen Verhuurder

 1. Amsterdam Desk Company zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 2. Amsterdam Desk Company zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Amsterdam Desk Company het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

Artikel 12 – Onderhoud

 1. Gedurende de huurperiode verricht Amsterdam Desk Company op verzoek van Huurder de overeengekomen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Gehuurde.
 2. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken zijn geconstateerd die voor rekening van Amsterdam Desk Company komen worden deze gebreken kosteloos hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, is Amsterdam Desk Company gerechtigd het Gehuurde te vervangen.
 3. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden enkel en alleen door Amsterdam Desk Company of een door Amsterdam Desk Company ingeschakelde derde uitgevoerd. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van het Gehuurde en dient zich te onthouden van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of het zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam Desk Company aanbrengen van wijzigingen of het Gehuurde gebruiken voor doeleinden waarvoor het Gehuurde niet bestemd is, het Gehuurde blootstellen aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Amsterdam Desk Company behandeld.
 4. De kosten van (klein) dagdagelijkse onderhoud komt voor rekening van Huurder. Onder (klein) dagdagelijks onderhoud wordt in elk geval verstaan: het schoonhouden van de werkplek en/of vergaderruimte(n) en er zorg voor dragen dat de kantoorruimte met de bedoelde inrichting niet beschadigd dan wel gewijzigd worden.
 5. Amsterdam Desk Company is niet verplicht tot het verrichten van onderhoud, herstel of instandhouding van door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.

 

Artikel 13 – Sleutels en beveiliging

 1. Alle sleutels zijn eigendom van Amsterdam Desk Company. Het is verboden deze te dupliceren dan wel deze in gebruik te geven aan derden zonder voorafgaande toestemming van Amsterdam Desk Company.
 2. Bij verlies of diefstal dient Amsterdam Desk Company direct op de hoogte te worden gesteld. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder.
 3. Tijdens het gebruik van het Gehuurde, gedurende en buiten reguliere kantooropeningstijden, is Huurder verantwoordelijk voor het ordelijk (af)sluiten van de deuren van de kantoorruimte en het Gehuurde.

 

Artikel 14 – Gebreken

 1. Amsterdam Desk Company staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. Amsterdam Desk Company is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Amsterdam Desk Company zijn te vergen.
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Amsterdam Desk Company gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Amsterdam Desk Company voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Amsterdam Desk Company op te volgen.
 4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Amsterdam Desk Company van:
 1. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
 2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;
 3. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.
 1. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Amsterdam Desk Company of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Amsterdam Desk Company. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Amsterdam Desk Company of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal Amsterdam Desk Company voor eventuele aanspraken van derden jegens Amsterdam Desk Company in verband daarmee vrijwaren.
 2. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Amsterdam Desk Company terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

 

Artikel 15 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door Amsterdam Desk Company ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Amsterdam Desk Company is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf vóór de opvolgende maand te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Amsterdam Desk Company. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Amsterdam Desk Company een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is Amsterdam Desk Company gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden nadat de Overeenkomst is aangevangen en Huurder hierover (tijdig) is geinformeerd.
 5. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Amsterdam Desk Company op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van Amsterdam Desk Company te worden gebracht.
 6. Amsterdam Desk Company heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Amsterdam Desk Company kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Amsterdam Desk Company kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting is Huurder van rechtswege in verzuim.
 8. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Amsterdam Desk Company zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Amsterdam Desk Company meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

 

Artikel 17 – Garantie

Amsterdam Desk Company staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Amsterdam Desk Company gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Amsterdam Desk Company de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Amsterdam Desk Company.
 2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Amsterdam Desk Company verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder Amsterdam Desk Company tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Amsterdam Desk Company op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

 1. Amsterdam Desk Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Amsterdam Desk Company bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Amsterdam Desk Company gesloten Overeenkomst voortvloeien. Amsterdam Desk Company is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. Voorts is Amsterdam Desk Company bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Amsterdam Desk Company op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Amsterdam Desk Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
 6. Amsterdam Desk Company is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
 7. Amsterdam Desk Company behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 8. Indien Amsterdam Desk Company de Overeenkomst op grond van het bovenstaande beëindigt, dient Huurder desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen:
 1. betaling van eventueel gebruikte aanvullende Diensten;
 2. betaling van het basisbedrag voor de resterende termijn van de overeenkomst indien geen onmiddellijke opzegging door Amsterdam Desk Company had plaatsgevonden.
 3. vergoeding van alle door Amsterdam Desk Company gemaakte kosten en te lijden schade.
 1. Bij einde van de Overeenkomst dient Huurder met onmiddellijke ingang het Gehuurde te verlaten met medeneming van al het zijne en de zijnen en de ruimte aan Amsterdam Desk Company ter beschikking te stellen in de oorspronkelijke staat behoudens slijtage door normaal gebruik.
 2. Amsterdam Desk Company behoudt zich het recht voor om additionele bedragen in rekening te brengen voor mogelijke reparaties welke extra benodigd zijn naast normaal gebruik en slijtage.
 3. Indien Huurder zonder toestemming van Amsterdam Desk Company na beëindiging van de overeenkomst, in welke vorm dan ook, onbevoegd gebruik blijft maken van het Gehuurde, is Huurder aansprakelijk voor alle door Amsterdam Desk Company te lijden schaden en verliezen. Huurder is in dat geval verplicht de huur en vergoeding voor de Diensten aan Amsterdam Desk Company te betalen.

 

Artikel 20 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Amsterdam Desk Company, is Amsterdam Desk Company uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder Amsterdam Desk Company binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Amsterdam Desk Company deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Amsterdam Desk Company in staat is om adequaat te reageren.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Amsterdam Desk Company verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 3. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
 4. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Amsterdam Desk Company zelf.
 5. Amsterdam Desk Company is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Amsterdam Desk Company.
 6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Amsterdam Desk Company de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Amsterdam Desk Company over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
 8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Amsterdam Desk Company leidt tot aansprakelijkheid van Amsterdam Desk Company, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Amsterdam Desk Company. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 9. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of zaken van Huurder of van derden door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het Gehuurde, de kantoorruimte, het gebouw of complex waarvan de kantoorruimte deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het Gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in –en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruik van het Gehuurde en van stoornis of tekortkomingen in de Diensten van Amsterdam Desk Company behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van Amsterdam Desk Company ten aanzien van de staat van het Gehuurde, de kantoorruimte of van het gebouw of complex waarvan de kantoorruimte deel uitmaakt.
 10. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten.
 11. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 12. Amsterdam Desk Company is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 13. Amsterdam Desk Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Amsterdam Desk Company verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Amsterdam Desk Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Amsterdam Desk Company binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Amsterdam Desk Company en Huurder verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Huurder aan Amsterdam Desk Company bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Amsterdam Desk Company is verkregen.
 2. Indien Amsterdam Desk Company op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Amsterdam Desk Company zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Amsterdam Desk Company niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Huurder geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Amsterdam Desk Company verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Amsterdam Desk Company zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Huurder vrijwaart Amsterdam Desk Company van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Huurder vrijwaart Amsterdam Desk Company voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 23 – Overmacht

 1. Amsterdam Desk Company is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Amsterdam Desk Company, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder aan Amsterdam Desk Company zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Amsterdam Desk Company en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Amsterdam Desk Company buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Amsterdam Desk Company heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Amsterdam Desk Company haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Amsterdam Desk Company ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Amsterdam Desk Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van Amsterdam Desk Company is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@amsterdamdeskcompany.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Amsterdam Desk Company de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Amsterdam Desk Company zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Amsterdam Desk Company en Huurder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Amsterdam Desk Company heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Amsterdam Desk Company heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Amsterdam Desk Company en Huurder worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

HEEFT U VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wilt u meer weten over onze virtual office in Amsterdam? Neem contact met ons op via de onderstaande buttons. Wij reageren doorgaans binnen een uur. Ook is het mogelijk om direct een aanvraag te doen. U ontvangt dan binnen 1 dag een contract dat u tevens kunt gebruiken voor uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

× Live Chat